www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Rețeaua Partenerială EduAcces reprezintă rezultatul activităţii A5. Dezvoltare socio-comunitară, subactivitatea Dezvoltare de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate din cadrul proiectului POCU/784/6/24/139601 „EduAcces”. Proiectul EduAcces este un program pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate iar constituirea reţelei parteneriale EduAcces face parte din acţiunile menite să asigure un climat benefic, stringent necesar dezvoltarii armonioase a preșcolarilor, elevilor și a familiilor din care aceștia fac parte.

Subactivitatea A5.1. Dezvoltare de parteneriate între scoli, autoritaţi locale, instituţii locale, ONG-uri si comunitate are ca scop crearea unor parteneriate la nivel judeţean care să formeze o rețea de sprijin pentru preșcolarii și elevii ce fac parte din grupul țintă al proeictului. Acest lucru se va realiza prin organizarea de evenimente în care vor fi invitaţi directori de școli, cadre didactice, personal din cadrul ISJ, specialişti în protecţia copilului, preoţi, medici, consilieri locali, politişti, oameni de afaceri, pentru a stabili măsuri necesare îmbunatăţirii situaţiei copiilor cu părinți plecați în străinătate din județul Sibiu şi pentru monitorizarea modului de implementare a acestor măsuri. Evenimentele au drept scop identificarea nevoilor şi resurselor existente, inclusiv oportunităţi de finanţare, în vederea asigurarii sprijinului necesar copiilor și implicit creşterii calităţii procesului educaţional al acestora. Organizate online sau clasic, evenimentele vor fi urmate de realizarea unor planuri de nevoi şi măsuri precum şi de activităţi de cercetare/ identificare oportunităţi de finanţare relevante existente. Astfel, în cadrul activităţii Dezvoltare socio-comunitară se vor realiza, după caz, mai multe categorii de evenimente:

 • Evenimente pentru identificarea nevoilor copiilor din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate în vederea dezvoltării socio-comunitare;
 • Evenimente pentru identificarea resurselor, posibilităților și/ sau oportunităților instituționale și financiare disponibile pentru sprijinirea copiilor din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate;
 • Evenimente pentru promovarea parteneriatelor dezvoltate pentru sprijinirea copiilor din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate.
 • Evenimente de stimulare a activităților în rețeaua partenerială EduAcces

Scopul desfăşurării acestor evenimente este încheierea de parteneriate la nivel comunitar prin semnarea de protocoale de colaborare şi astfel, dezvoltarea la nivelul judeţului Sibiu a Rețelei Parteneriale EduAcces care să asigure sustenabilitatea proiectului din punct de vedere instituţional.

Reţeaua Partenerială EduAcces va fi constituită ca o reţea de reţele care gravitează în jurul Inspectoratului Școlar Judeţean Sibiu, nucleul Reţelei Judeţene EduAcces.

Astfel, se vor realiza următoarele tipuri de parteneriate: 

- Parteneriate cu instituții cu atribuții la nivel județean care pot sprijini copiii cu părinți plecați în străinătate

- Parteneriate cu unitățile de învățământ din județul Sibiu care lucreaza cu copii cu părinți plecați în străinătate

- Parteneriate bilaterate între unități de învățământ cu scopul partajării de resurse pentru sprijinirea copiilor cu părinți plecați în străinătate

 

Reţeaua Partenerială EduAcces:

            Referitor la transferabilitatea rezultatelor se face precizarea că website-ul proiectul va cuprinde informaţii pentru diseminarea concluziilor desprinse din evenimentele realizate, cercetările experţilor din proiect precum şi parteneriatele încheiate. Astfel, secţiunea Dezvoltare Socio-comunitară  a site-ului Eduacces https://eduacces.snsh.ro/ va cuprinde informaţii despre:  

 • Membri Reţea EduAcces
 • Lisă de oportunități/ surse de finanţare relevante pentru îmbunătățirea situației privind copiii din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate
 • Listă parteneri din rețeaua EduAcces
 • Activități în rețeaua EduAcces
 • Planificare activități
 • Testimoniale
 • Bune practici

Websitul Eduacces va continua sa funcţioneze pe toata durata de sustenabilitate asumata, astfel asigurandu-se un instrument cu rol de catalizator si de prezentare a eforturilor si activitatilor generate de reteaua constituita in cadrul A5.1 din prezentul proiect, cat si ca instrument de stocare si diseminare a materialelor elaborate in cadrul proiectului si/sau al bunelor practici rezultate din implementarea acestuia. Website-ul fiind unul public, va putea fi accesat si de către alti factori interesati, inclusiv din alte judete, ceea ce va asigura un grad de transferabilitate a rezulatelor atinse in cadrul proiectului.

Rețeaua Partenerială EduAcces prin actitităţile desfăşurate va contribui direct la rezolvarea problemelor pe care societatea româneasca înca le mai întâmpina, multe din acestea fiind datorate migraţiei forţei de muncă din ultimii 30 de ani. Astfel, un numar foarte mare de parinţi au fost obligaţi de greutaţile vieții sa plece la munca în strainatate, lasând astfel în urma lor copii în suferinţa, parte dintr-un sistem educaþional si asa greu încercat, aflat într-un continuu proces de schimbare si tranziţie. Implicarea in proiectul EduAcces şi aderarea la Reţeaua Partenerială EduAcces va aduce instituţiilor de învăţământ următoarele beneficii:

 • Cunoaştera mai bună a situației copiilor din județul Sibiu care au părinți plecați în străinătate;
 • Creșterea motivației factorilor locali de a se implica în proiectele pentru dezvoltarea școlii;
 • Creşterea implicării copiilor din grupul ţintă în actul educaţional;
 • Creșterea încrederii instituției în resursele proprii de dezvoltare;
 • Dezvoltarea dialogului școală- familie- comunitate prin implicarea în activitățile proiectului şi accesarea bunelor practici identificate prin acţiunile intreprinse în proiect;
 • Menținerea interesului pentru oportunitățile oferite prin Proiectele Europene;
 • Sporirea încrederii în egalitatea de șanse a locuitorilor din mediul rural.

Diversificarea câmpului educaţional şi importanţa învăţării pe tot parcursul vieţii a făcut o necesitate intărirea dialogului Şcoală- Familie- Comunitate. Instituțiile învăţământ  trebuie să conștientizeze rolul implicării părinţilor, profesorilor și a actorilor comunitari în educație și să seteze ca obiectiv colaborarea cu aceștia. Apariţia unor noi domenii care nu sunt încă predate în școli, dar a căror cunoaștere facilitează integrarea elevilor în societate precum cel sanitar, economic, nutriție, tehnologie etc., creşte importaţa realizării de parteneriate la nivel comunitar care să ajute instituţiile de învăţământ să ofere elevului toate informaţiile necesare dezvoltării de compotamente, abilităţi şi atitudini pentru adaptarea la societatea actuală. Colaborarea cu comunitatea se realizează atunci când şcoala colaborează cu celelalte instituții ale statului pentru a expune copiii la cât mai multe contexte educaționale care permit învățarea formală și nonformală: guvern, societăți comerciale, servicii sociale și medicale, instituții culturale și de training, organizații naționale și înternaționale, ONG-uri, mass media etc.

Rețeaua Partenerială EduAcces, structură comunitară consultativă la nivelul județului Sibiu care contribuie la o mai bună identificare, protecţie şi monitorizare a copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate, va fi rezultatul mai multor parteneriate‚ între școli, autorități locale, instituții locale ONG-uri și comunitate. Parteneriatului şcoală – familie – comunitate reprezintă colaborarea între personalul şcolii şi familii, membrii comunităţii și organizaţii pentru a implementa programe şi activităţi cu rol stimulativ pentru elevi. Dintre avantajele realizării parteneriatelor comunitare amintim:

 • Pentru elevi: creşterea performanţei academice, dezvolatarea de aptitudini şi comportamente necesare în societate şi au ca rezultat creșterea prezenţei școlare și a ratei promovabilităţii;
 • Pentru profesori: au rol stimulativ pentru îmbunătăţească metodele educative;
 • Pentru părinţi şi reprezentanţi legali ai copiilor: dezvoltarea de  atitudinii pozitive faţă de şcoală și au ca rezultat relaţii mai bune cu copii.

Colaborare permanentă între părinţi, elevi, profesori şi comunitate duce la integrarea optimă a copilului în societate și reprezintă soluția pentru educaţia generaţiilor actuale. Parteneriatele educaţionle pun bazele învățarii pe tot parcursul vieții şi facilitează adaptarea elevilor la cerințele societății informatizate.